Lưu trữ vai trò của cổng thanh toán online với website khách sạn - DESIGN WEBHOTEL